CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poslání:

Každý z nás se může dostat do situace, kdy potřebuje pomoc druhé osoby. Naše Farní charita poskytuje terénní pečovatelskou službu, která je určena seniorům, nemocným a zdravotně postiženým, jejichž soběstačnost je snížena věkem nebo nemocí. Služby zajišťujeme v Kamenici nad Lipou a okolních obcích, v domácnostech klientů. Uživatelům poskytujeme takovou podporu, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém vlastním přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života společnosti.

Základní činnosti:

 Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění poskytujeme základní sociální poradenství, dále pak:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při osobní hygieně, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla, příprava a podání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. po malování, mytí oken, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení osobního i ložního prádla, drobné opravy

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány ve veřejné služby a doprovázení zpět

Fakultativní činnosti pečovatelské služby - lze pouze u uživatelů, kteří mají sjednané základní pečovatelské služby, tzn. a-e

dohled nad léky, příspěvek na benzín

Cílová skupina:

 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost
 • osoby s chronickým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost
 • osoby se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost
 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Věková struktura cílové skupiny

 • od 1 roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

 • osobám, které z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení či stáří vyžadují stálou komplexní péči 24 hodin denně a péči osobního asistenta
 • osobám hluchoslepým
 • osobám plně soběstačným

Cíle služby:

Dlouhodobým cílem služby je umožnit uživatelům co nejdéle setrvat ve vlastním domácím prostředí.

Další cíle:

 • uživatelům donést oběd, nakoupit, pomoci s úklidem, vyprat prádlo, pomoci s hygienou dle individuálních potřeb uživatele
 • poskytovat službu kvalifikovanými pracovníky
 • spolupracovat s rodinou, lékaři a příslušnými úřady
 • zajistit uživatelům kontakt se společenským prostředím

Principy služby:

Charitní pečovatelská služba je:

 • individuální – ke každému uživateli je přistupováno s respektem k jedinečnosti osobnosti, zachování důstojnosti a práv uživatele s ohledem na jeho duševní a zdravotní stav
 • odborná – je poskytována od pracovníků, kteří prošli akreditovaným kurzem podle zákona č.108/ 2006 Sb. a zúčastňují se pravidelných školení v rozsahu minimálně 24 hodin za rok
 • bezpečná - snaží se zajistit zachování práva uživatele na soukromí, vlastní volbu a rozhodnutí. Pracovníci vycházejí z principů etického kodexu.
 • diskrétní – ze strany poskytovatele je zachovávána mlčenlivost a bez souhlasu uživatele nejsou zveřejněny žádné údaje o uživateli, které by mohli poškodit jeho zájmy
 • dobrovolná - služby jsou poskytovány za podmínky dobrovolného přijetí služby ze strany uživatele, tedy na dobrovolném smluvním vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem

Kapacita poskytované služby

Kapacita poskytované služby je maximálně 80 uživatelů denně, z toho maximálně 4 uživatelé upoutaní na lůžko. Kapacita dovážek obědů je maximálně 70 obědů denně.

Oblast působnosti pečovatelské služby

Služba je poskytována v Kamenici nad Lipou, Černovicích a v okolních obcích na území Kraje Vysočina do maximální vzdálenosti 20 km od Kamenice nad Lipou.

Čas poskytování služby

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin a po vzájemné domluvě. Služba o víkendu a svátcích je poskytována od 7:00 do 12:00 a po vzájemné domluvě. Přesný čas vykonání úkonu domlouvá uživatel s vedoucí pečovatelské služby. Čas, četnost a rozsah je sjednán s uživatelem individuálně, podle jeho aktuální potřeby. Vychází z jeho potřeb, ale vždy i s ohledem na možnosti poskytovatele. Čas, četnost a rozsah je uveden v individuálním plánu uživatele. Změna v poskytování služby musí být oznámena minimálně 2 pracovní dny předem. Čas dovozu stravy je stanoven pouze orientačně a může být zpožděn vzhledem k dopravní situaci, výběru plateb, zdržení na trase z důvodu nepřítomnosti jiného strávníka, nebo jeho ohrožení na zdraví či životě, poruše na vozidle, personálnímu zajištění apod.

Nebyly nalezeny žádné články.