Farní charita v Kamenici nad Lipou

byla založena v roce 1992  a je součástí Římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, politické příslušnosti nebo náboženství. Na počátku této iniciativy stála paní Zdislava Laňková – její první ředitelka, P. Pavel Šimák a Marie Hronová. První činností Farní charity byl sběr šatstva, drobná dobrovolná pečovatelská služba a půjčování knížek z farní knihovny.

 V roce 1997 byla v budově fary svépomocí, brigádami farníků, vybudována ze starého skladiště místnost pro činnost Farní charity, která slouží jako kancelář vedení, zázemí pro pečovatelky a kontaktní místo pro zájemce o pečovatelskou službu. Tato místnost byla vysvěcena panem děkanem Ladislavem Daňkem 17. října 1997. Ředitelem a zároveň pečovatelem se stal Jan Šimák, který zpočátku zajišťoval pečovatelskou službu pro 3 až 4 klienty.

V roce 2001 byla pečovatelská služba rozšířena, získali jsme samostatnou právní subjektivitu a nastoupily první profesionální pečovatelky.

V roce 2002 jsme převzali klienty státní pečovatelské služby.

Od roku 2007 je tato služba registrovanou službou podle nového zákona č. 108/2006 - o sociálních službách.

V červenci 2013 odchází dosavadní ředitel Jan Šimák do starobního důchodu a na místo ředitelky nastupuje Jitka Koubová.  Podařilo se nám získat nové prostory, které budou více vyhovovat našim potřebám. Nově se zrekonstruovala kancelář a sklad na kompenzační pomůcky a potřebné technické zázemí.

Naší hlavní činností je nadále pečovatelská služba. Službu zajišťuje 5-6 pečovatelek, sociální pracovnice, ředitelka a účetní. Službu poskytujeme v Kamenici nad Lipou, Černovicích a okolních obcích do vzdálenosti 20 km.

Součástí pečovatelské služby je půjčovna kompenzačních pomůcek.

Pro uživatele pečovatelské služby a ostatní seniory organizujeme volnočasové aktivity.

K zabezpečení dostatečného množství finančních prostředků konáme každoročně Tříkrálovou sbírku.

Zapojujeme se do Národní potravinové sbírky.

Farní charita Kamenice nad Lipou je samostatným právním subjektem, organizačně spadáme pod Diecézní charitu České Budějovice. Územím patříme pod kraj Vysočinu.

Naším cílem jsou spokojení uživatelé, kteří mohou díky našim službám zůstat doma ve svém přirozeném prostředí a nemusejí předčasně odcházet do domova pro seniory nebo jiných pobytových zařízení.