Kdo jsme

Farní charita Kamenice nad Lipou je nestátní nezisková organizace zřízená Biskupstvím českobudějovickým. Svou činnost provozuje v Kraji Vysočina – na území města Kamenice nad Lipou, Černovicích a v přilehlém regionu obcí do vzdálenosti 20 km. Farní charita Kamenice nad Lipou je organizační složkou Diecézní charity České Budějovice a je součástí sdružení Charity Česká republika.

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Na co se dnes nejvíce soustředíme?

Naším cílem jsou spokojení uživatelé, kteří mohou díky našim službám zůstat doma ve svém přirozeném prostředí a nemusejí předčasně odcházet do domova pro seniory nebo jiných pobytových zařízení.

  • Pečovatelská služba Každý z nás se může dostat do situace, kdy potřebuje pomoc druhé osoby. Farní charita poskytuje terénní pečovatelskou službu pro potřebné v Kamenici nad Lipou a okolních obcích (do 20km), v domácnostech klientů, kterým poskytujeme takovou podporu, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném a známém prostředí.
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek Kompenzační pomůcka napomáhá nahradit tělesné funkce, které v důsledku nemoci či úrazu optimálně nefungují. Cílem využití pomůcek je zvýšení komfortu a bezpečí jeho uživateli. Farní charita svým klientům umožňuje zapůjčení např. schodolezu, toaletní židle, hrazdy k posteli, mechanického invalidního vozíku atd. Tyto pomůcky si mohou zapůjčit i osoby, které nejsou našimi uživateli pečovatelské služby.
  • Senior taxi Jednou z velice užitečných služeb využívanou staršími spoluobčany je tzv. senior taxi. Naší snahou je neustálé zdokonalování a rozšiřování služby občanům a proto i Charita v Kamenici je takovým průkopníkem v této nově zřízené službě od října 2018.
  • Klub seniorů Sociální kontakt je pro mnohé seniory velmi důležitým okamžikem v jejich každodenním životě.Přináší mu zpestření při setkání se svými vrstevníky, objevování nových věcí a získávání potřebných informací. Při práci se seniory a zdravotně znevýhodněnými si stále více uvědomuje, jak jsou takováto setkávání cenná. Klub seniorů na Charitě je určen nejen pro naše uživatele pečovatelské služby, ale i pro ostatní seniory z blízkého okolí.Těšit se můžete na povídání, besedy, přednášky, tvoření, čtení knih, výlet, trénování paměti, hraní her,opékání špekáčků, setkání s dětmi, canisterapii a mnohé jiné.
  • Dobročinný obchůdek Dobromysl Dobročinný obchod provozovaný neziskovou organizací je ve světě zažitý způsob získávání finančních prostředků. Můžete do něj nosit věci, které nepotřebujete, a třeba si jiné levně koupit – tak či tak přispějete na dobrou věc. Spolupracujeme s chráněnými i terapeutickými dílnami. Jeden daruje – druhý kupuje.

Z historie:

1992 – založení Farní charity v Kamenici nad Lipou (ředitelka Zdislava Laňková)
1997 – počátky pečovatelské služby (ředitel Jan Šimák)
2001 – nástup prvních profesionálních pečovatelek
2002 – převzetí státní pečovatelské služby
2007 – pečovatelská služba je registrovanou sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
2013 – odchod ředitele Jana Šimáka
2013 – nástup ředitelky Jitky Koubové