CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poslání:

Každý z nás se může dostat do situace, kdy potřebuje pomoc druhé osoby. Naše Farní charita poskytuje terénní pečovatelskou službu, která je určena seniorům, nemocným a zdravotně postiženým, jejichž soběstačnost je snížena věkem nebo nemocí. Služby zajišťujeme v Kamenici nad Lipou a okolních obcích, v domácnostech klientů. Uživatelům poskytujeme takovou podporu, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém vlastním přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života společnosti.

Základní činnosti:

 Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění poskytujeme základní sociální poradenství, dále pak:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při osobní hygieně, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla, příprava a podání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. po malování, mytí oken, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení osobního i ložního prádla, drobné opravy

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány ve veřejné služby a doprovázení zpět

Fakultativní činnosti pečovatelské služby - lze pouze u uživatelů, kteří mají sjednané základní pečovatelské služby, tzn. a-e

dohled nad dospělou osobou v době od 8:00 do 16:00 hodin, příspěvek na benzín při odvozu autem, dohled nad užíváním a přípravou léků, mytí jídlonosičů, doprovod na hřbitov a zprostředkování sociálního kontaktu, zapůjčení kompenzační pomůcky uživatelům služby

Cílová skupina:

 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost
 • osoby s chronickým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost
 • osoby se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost
 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Věková struktura cílové skupiny

 • od 1 roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

 • osobám, které z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení či stáří vyžadují stálou komplexní péči 24 hodin denně a péči osobního asistenta
 • osobám hluchoslepým
 • osobám plně soběstačným

Cíle služby:

Dlouhodobým cílem služby je umožnit uživatelům co nejdéle setrvat ve vlastním domácím prostředí.

Další cíle:

 • uživatelům donést oběd, nakoupit, pomoci s úklidem, vyprat prádlo, pomoci s hygienou dle individuálních potřeb uživatele
 • poskytovat službu kvalifikovanými pracovníky
 • spolupracovat s rodinou, lékaři a příslušnými úřady
 • zajistit uživatelům kontakt se společenským prostředím

Principy služby:

Charitní pečovatelská služba je:

 • individuální – ke každému uživateli je přistupováno s respektem k jedinečnosti osobnosti, zachování důstojnosti a práv uživatele s ohledem na jeho duševní a zdravotní stav
 • odborná – je poskytována od pracovníků, kteří prošli akreditovaným kurzem podle zákona č.108/ 2006 Sb. a zúčastňují se pravidelných školení v rozsahu minimálně 24 hodin za rok
 • bezpečná - snaží se zajistit zachování práva uživatele na soukromí, vlastní volbu a rozhodnutí. Pracovníci vycházejí z principů etického kodexu.
 • diskrétní – ze strany poskytovatele je zachovávána mlčenlivost a bez souhlasu uživatele nejsou zveřejněny žádné údaje o uživateli, které by mohli poškodit jeho zájmy
 • dobrovolná - služby jsou poskytovány za podmínky dobrovolného přijetí služby ze strany uživatele, tedy na dobrovolném smluvním vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem

Způsob poskytování pečovatelské služby

Poskytovaní služeb vychází z individuálních potřeb každého klienta a možností pečovatelské služby. Nastavené služby se mohou v průběhu poskytovaní změnit podle okamžitých potřeb uživatele. Požadovanou změnu v poskytování služeb musí uživatel oznámit poskytovateli nejdéle dva dny před požadovanou změnou

Kapacita poskytované služby

Kapacita poskytované služby je maximálně 80 uživatelů denně, z toho maximálně 4 uživatelé upoutaní na lůžko. Kapacita dovážek obědů je maximálně 70 obědů denně.

Místo poskytování pečovatelské služby

Vlastní služba je poskytována v domácnostech klientů a v Městském domě s pečovatelskou službou. Středisko Farní charity je umístěno v budově fary, Husovo nám. 94, Kamenice nad Lipou,  kde je vybudována místnost s potřebným sociálním a hygienickým zařízením. Tato místnost slouží jako základna vedení Farní charity a pečovatelkám a zároveň je to kontaktní místo pro žadatele pečovatelské služby, kteří se zde na nás mohou ve stanovenou pracovní dobu obrátit. PO-Pá 08:00 - 16:30

Oblast působnosti pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v Kamenici nad Lipou, Černovicích a v okolních vesnicích - Nová Ves, Gabrielka, Vodná, Březí, Bohdalín, Včelnička, Dráchov, Těmice, Babín, Pravíkov, Antonka, Rodinov, Lhota, Vlásenice, Mnich, Mirotín, Chválkov, Bořetín, Krumvald a další vesnice vzdálené max. 20 km od Kamenice nad Lipou.

Čas poskytování služby

Služba je poskytována v pracovní dny od 7.00 do 17:00 hodin, o víkendu a svátku od 7.00 do 12.00 hodin. Služba mimo stanovenou pracovní dobu je poskytována ve výjimečných případech po vzájemné domluvě, dle možností pečovatelské služby, na základě požadavků uživatelů. Donáška oběda je pouze v pracovní dny.

Češi chtějí pečovat o seniory doma, neví ale, na koho se obrátit

Foto Marie Bartošová

Více než polovina Čechů (55 %) zná ve svém okolí někoho, kdo se o sebe již nedokáže plnohodnotně postarat a vyžaduje péči další osoby. Každý třetí (30%) obyvatel má někoho takového dokonce přímo v rodině. Přibližně třetina populace má osobní nebo zprostředkovanou zkušenost s péčí o rodiče nebo prarodiče. Tato zkušenost je sdílena ve všech věkových kategoriích napříč populací. Vyplývá to z čerstvého průzkumu provedeného společností ppm factum research pro Charitu Česká republika.

Možnost zapůjčení kolečkového schodolezu

Farní charita Kamenice nad Lipou, díky podpoře města a dárců, zakoupila kolečkový schodolez pro imobilní spoluobčany.